Siirry sisältöön

Liittyminen yksityisen johdon kautta ja avustuksen hakeminen

Pitkiä tonttijohtoja varten voi hakea vesilaitokselta avustusta

Haja-asutusalueella kiinteistöt ovat hajallaan ja melko kaukana Porvoon veden verkostosta. Liittymisen mahdollistamiseksi kiinteistön omistajat voivat rakentaa yhteisiä vesi- tai viemärijohtoja, joiden kautta kiinteistöt voivat liittyä Porvoon veden verkostoon. Näitä ”kimppajohtoja” on rakennettu 90-luvusta lähtien.

Porvoon vesi tukee kimppajohtojen rakentamista antamalla avustuksena putkimateriaalia. Avustuksen ehtona on, että kiinteistöyhteenliittymät sallivat uusien kiinteistöjen liittymisen yhtymän rakentaman verkoston kautta, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Uusi liittyjä on velvollinen osallistumaan rakentamiskustannuksiin samoin perustein kuin alkuperäiset osakkaat.

Yhteenliittymän osakkaat liittyvät vesi- tai viemärijohtoon Porvoon veden asiakkaina normaalien liittymisehtojen ja hinnaston mukaisesti.

Liittyminen yksityisen verkoston kautta edellyttää:

  • sopimista yhteenliittymän osakkaiden kanssa verkoston käyttöoikeudesta
  • normaalin liittymissopimuksen solmimista Porvoon veden kanssa

Avustusta voidaan myöntää seuraavin kriteerein:

1. Yksittäisiä tonttijohtoja varten annetaan avustuksena johto-osa, jonka pituus ylittää 100 metriä jos:

  • Tonttijohdon kokonaispituus mitataan lyhintä reittiä, joka voidaan rakentaa ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vesilaitoksen on hyväksyttävä suunniteltu johtoreitti.
  • Pituus mitataan vesijohdon osalta liitospisteestä vesimittarille ja paineviemärijohdon osalta liitospisteestä kiinteistöpumppaamolle.

2. Yhteisiä tonttijohtoja varten (2–10 kiinteistöä) annetaan koko yhteinen johto-osa avustuksena jos:

  • Ainakin yksi kiinteistöistä on oikeutettu avustukseen kohdan yksi mukaan (yli 100 metriä liitospisteestä).
  • Yhteisen tonttijohdon pituus mitataan lyhintä mahdollista reittiä, joka voidaan rakentaa ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Mahdolliset tulevat liittymistarpeet on huomioitava. Vesilaitoksen on hyväksyttävä suunniteltu johtoreitti.
  • Yksittäisille haaroille voidaan myöntää avustusta kohdan yksi mukaan.

3. Avustuksen ehtona on, että vesilaitos toimittaa koko tonttijohdon. Vesilaitos määrää avustusjohdon pituuden kartalle laaditun suunnitelman pohjalta. Avustusta ei makseta rahana, tai anneta jälkikäteen.

4. Kun on kyse useiden tonttien yhteisistä tonttijohdoista, tulee kiinteistön omistajien järjestäytyä ja pitää kirjaa kustannuksista. Osakkaiden tulee nimetä ja valtuuttaa henkilö, joka vastaa yhteyksistä vesilaitokseen ja maksuliikenteestä tonttijohtojen rakentamista sekä kunnossapitoa koskevissa asioissa.

5. Osakkaat vastaavat yhteisten tonttijohtojen kustannuksista vesilaitokselle yhtä suurin osin, elleivät osakkaat yhteisesti muuta Vesilaitokselle ilmoita.

6. Osakkaat ovat velvollisia antamaan muiden kiinteistöjen ostaa osuudet tonttijohtoihin samoin perustein, joilla he ovat vastanneet kustannuksista.

7. Vesilaitoksella on oikeus ottaa haltuunsa johdot, jotka ovat saaneet avustusta osalle yleistä verkkoa, milloin tahansa ja ilman korvausta.

Johtoavustusta haetaan liittymishakemuksen yhteydessä. Jos hakemus koskee yhteistä tonttijohtoa, on mukaan liitettävä selvitys, josta ilmenee mitkä kiinteistöt ovat mukana johdossa.