Hoppa till innehåll

Anslutning via en privat ledning och sökande av bidrag

Man kan ansöka om tomtledningsbidrag av vattenverket för långa tomtledningar

På glesbygden kan fastighetsägarna bygga gemensamma vatten- och avloppsledningar, via vilka fastigheterna kan anslutas till Borgå vattens nät. Dylika ”kimppaledningar” har allmänt byggts sedan 1990-talet.

Borgå vatten stöder byggandet av ”kimppaledningar” genom att ge rörmaterial som bidrag. Se sidan ”Anslutning på glesbygden”. Villkoret är att fastighetssammanslutningen tillåter nya fastigheter att ansluta sig senare om detta är tekniskt möjligt. De nya medlemmarna är skyldiga att delta i byggnadskostnaderna enligt samma principer som de ursprungliga delägarna.

Sammanslutningens delägare ansluter sig till vatten- eller avloppsnätet enligt samma villkor som Borgå vattens övriga kunder och betalar samma avgifter.

Anslutning via privat nät förutsätter:

  • att du kommer överens om användning av sammanslutningens nät med delägarna
  • att du gör ett normalt anslutningsavtal med Borgå vatten

Bidrag kan beviljas:

1. För enskilda tomtledningar erhålls den del av tomtledningen, vars längd överstiger 100 meter, som bidrag enligt följande:

  • Tomtledningens totala längd mäts längs den kortaste rutten, som kan byggas utan orimliga olägenheter. Den planerade sträckningen bör godkännas av vattenverket.
  • Längden mäts för vattenledningens del från anslutningsstället till vattenmätaren och för avloppsledningens del från anslutningsstället till fastighetspumpverket.

2. För gemensamma tomtledningar (2-10 fastigheter) erhålls i regel hela den gemensamma delen av tomtledningen som bidrag:

  • Åtminstone en av fastigheterna är berättigad till bidrag enligt punkt 1 (över 100 meter från anslutningspunkten).
  • Den gemensamma tomtledningens totala längd mäts längs den kortaste rutten, som kan byggas utan orimliga olägenheter. Eventuella kommande anslutningsbehov beaktas. Den planerade sträckningen skall godkännas av vattenverket.
  • Enskilda grenar kan beviljas bidrag enligt punkt 1.

3. Bidraget förutsätter att vattenverket levererar hela tomtledningen. Bidragsledningens längd bestäms av vattenverket utgående från den planerade sträckningen på plankartan. Bidrag ges aldrig i form av pengar, eller i efterskott.

4. Då det gäller bidrag för flera fastigheters gemensamma tomtledningar, skall fastighetsägarna föra kostnadsbokföring. Delägarna skall befullmäktiga en person, som svarar för kontakterna med vattenverket och betalningstrafiken för byggandet och underhåll av tomtledningarna.

5. Delägarna svarar för kostnaderna för de gemensamma tomtledningarna till lika stora delar, om de inte gemensamt meddelar annat.

6. Delägarna är skyldiga att senare låta andra fastigheter köpa in sig i ledningar som erhållit bidrag enligt samma kostnadsfördelning som de ursprungliga delägarna.

7. Vattenverket har rätt att när som helst och utan ersättning överta ledningar som erhållit bidrag.

Bidragsansökan görs i samband med ansökan om anslutning. Om ansökan gäller en gemensam tomtledning, bör sökanden bifoga en utredning över vilka fastigheter som deltar i ledningen.