Hoppa till innehåll

Klimatsamart Borgå vatten

Vattentjänsterna grundar sig på att det rena vattnet som lånats från naturen också returneras rent tillbaka till naturen. Verksamheten styrs också av lagstiftning och stadens egen strategi.

Borgå stad vill vara en föregångare i klimatarbetet och som mål har man att vara så gott som koldioxidneutral före 2030. I detta jobb bär också Borgå vatten sitt strå till stacken.

Hermansö

Borgå stads avloppsvatten renas på Hermansö som är det huvudsakliga reningsverket dit avloppsvattnet från de största delarna av Borgå leds. På Hermansö drivs verksamheten enligt miljötillstånd men reningsprocessen förbättras och utvecklas också ytterligare av eget initiativ. Den redan effektiva reningsprocessen kompletterades år 2018 med skivfilter. Med denna utrustning kan man säkra sig om bra reningsresultat även under undantags- och störningssituationer.

Vid Hermansö reningsverk utnyttjas värmen i avloppsvattnet för uppvärmning av byggnaden. På reningsverkets tak har dessutom solpaneler monterats och de producerar el för reningsverkets eget bruk. Årligen producerar solpanelerna energi totalt cirka 30 000 kWh.

På reningsverket är det luftningen i reningsprocessen som kräver mest energi. På Hermansö har man tagit i bruk styrning av luftningsprocessen då luft matas in endast i den mängd som är optimalt med tanke på reningen. Själva luftningen kommer att saneras under åren 2021–2022 varefter vi kan ytterligare effektivare upplösa luften i avloppsvattnet som renas.

Slammet som torkas transporteras till en biogasanläggning varav det förädlas till jordförbättringsprodukter samt till förnybar energi.

Avloppspumpar

Vid upphandlingar och anskaffningar tar man alltid energieffektiviteten i beaktan.

På Pellingevägen och Kokonvägens pumpstationer har man installerat gröntak. Gröntaket är en liten gärning för att minska koldioxidavtrycket samt för att kontrollera dagvatten på stadsområden. Gröntak är ett alternativ för att fördröja och jämna ut flödestoppar i dagvattensystemet.

Vattenverken

Man har planerat solpaneler på taket av Saxby utvidgningsdel som kommer att producera en del av energibehovet i själva anläggningen. Utvidgningsdelen är beräknad att vara klar tills 2024.

Endel av våra anläggningar uppvärms med hjälp av luftvärmepumpar.

Fordon

Borgå vatten liksom Borgå stad använder sig av den förnybara dieseln Neste MY i alla dieselbilar. Neste MY diesel är tillverkad till 100 procent av avfall och rester.