Hoppa till innehåll

Ofta ställda frågor

Hittar du kanske svar på din fråga här?

Är fastighetens rör i skick?

En läcka i fastighetens ledningar eller anläggningar är nästan alltid orsaken, om vattenräkningen är överraskande stor. En droppande kran kan förorsaka en tilläggsräkning på över 100 euro i året, och en ständigt läckande WC-spolningsventil till och med över 10 000 euro i året. Det är lätt att kontrollera rörens och anläggningarnas täthet. Om vattenmätaren snurrar när alla kranar är stängda finns det en läcka någonstans. Det går att upptäcka tämligen små läckor på detta sätt.

Stämmer vattenräkningen?

Faktureringen grundar sig på uppskattad förbrukning, som granskas regelbundet när du skickar mätaravläsningsblanketten till vattenverket. Genom att jämföra den uppskattade förbrukningen med mätarställningen kan du själv kontrollera om uppskattningen är riktig. Ofta orsakas förändringar av att antalet invånare ökar eller minskar. Om den uppskattade förbrukningen är för liten, och du inte meddelar mätarställningen, kan utjämningsfakturan senare bli överraskande stor.

Om vattnet verkar onormalt?

Om vattnet från kallvattenkranen är mjölkaktigt, men klarnar ganska snabbt när det får stå, beror detta på små luftbubblor i vattnet. Orsaken kan vara att vattnet blivit varmt i fastighetens ledningar och luften som varit löst i vattnet har frigjorts. Mjölkaktigheten är ett ofarligt fenomen, men uppvärmningen kan vara skadlig.

Om vattnet från kallvattenkranen känns varmt beror det på att vattnet har stått för länge i fastighetens ledningar. Uppvärmningen kan försämra vattnets sanitära kvalitet, och därför bör du tappa vatten tills det blir kallt och friskt.

Om vattnet är rostigt och svart är orsaken att avlagringar som finns i vattenrören har lossnat. Avlagringarna kan härstamma från fastighetens ledningar eller de allmänna ledningarna. Lossnandet beror oftast på att vattnets flödesriktning tillfälligt har ändrats i samband med service- eller reparationsarbeten. Om vattnet inte blir normalt efter en måttlig spolning ta kontakt med vattenverket.

Vad skall man göra vid störningar?

Rörbrott kan orsaka distributionsavbrott och lösgöra rost i vattnet. Om du märker något ovanligt med vattnet kan du låta det rinna en stund. Följ kvaliteten, men starta inte tvätt- eller diskmaskinen om du märker något avvikande. Drick inte avvikande vatten. Om problemet kvarstår, gör felanmälan till vattenverket.

Var är fastighetens förbindelsepunkt och vad är ägarens underhållsskyldighet?

Förbindelsepunkten är stället där fastighetens tomtledningar är kopplade till verkets nät. Vid denna punkt byts underhållsskyldigheten från verket till fastighetsägaren. Fastighetsägaren svarar för alla delar och ledningar som finns efter förbindelsepunkten. Vattenverket gör alla anslutningsarbeten på tomtvattenledningen vid förbindelsepunkten och installerar vattenmätaren på ägarens bekostnad. På avloppsledningarna gör vattenverket anslutningsarbetet till verkets nät på ägarens bekostnad.

Vattenmätaren är vattenverkets egendom och underhålls av vattenverket (mätarbyten). Extra mätarbyten på grund av att mätaren tagit skada eller frusit faktureras alltid. Alla ledningar och all utrustning som finns efter vattenmätaren ägs av fastigheten och underhålls av fastighetsägaren. Beställ kopplings- och reparationsarbeten av VVS-affärer. Ifall du inte vet var förbindelsepunkten är, kontakta vattenverket: vesilaitos@porvoo.fi.

Måste fastighetsägaren ansluta sig ifall det byggs vattenlednings- och avloppsnät på området?

Vattenverket har ett verksamhetsområde och ett serviceområde. På verksamhetsområden är det obligatoriskt att ansluta sig till de tjänster som vattenverket erbjuder. Undantag från anslutning ansöks av Borgå miljöskydd. Verksamhetsområdet är huvudsakligen detaljplanerade områden. Verksamhetsområden finns också på Kråkö, Vessö och Emsalö. Serviceområden ligger ytterom verksamhetsområden och där har du möjligheten att ansluta dig till befintliga tjänster. Se verksamhetsområdet.

Vem ansvarar om avloppsvattnet svämmar in i fastigheten?

Om stockningen är i ledningen mellan förbindelsepunkten och fastigheten, ansvarar fastighetsägaren för skador och reparationer. Om stockningen är i verkets ledningar, ansvarar vattenverket för reparationer och eventuella skador. Vattenverket ersätter inte skador om fastighetens lägsta avloppspunkt är byggt mot bestämmelserna under uppdämningshöjden.

Vad är uppdämningshöjd?

Uppdämningshöjden är den höjd vattenverket antar att avloppsvattnet högst kan stiga till. Vattenverket ger en uppdämningshöjd åt varje fastighet som ansluts till gravitationsavlopp. Detta betyder att fastighetens lägsta avloppspunkt bör vara ovanför uppdämningshöjden.

Ifall uppdämningshöjden inte är fastställd av verket, kan uppdämningshöjden på separata avloppssystem räknas ut enligt följande: uppdämningshöjd = verkets avlopps inre överkant plus en meter i anslutningspunkten. För blandavlopp och dagvattenavlopp är uppdämningshöjden alltid markytans höjd vid anslutningspunkten plus 10 centimeter.

Om du planerar avloppspunkter under uppdämningshöjden, bör du leda avloppsvattnet till vattenverkets nät via en pumpstation.

Kan jag få rabatt, om det har varit läckage i fastigheten?

Eftersom alla ledningar och all utrustning efter vattenmätaren hör till fastighetsägaren, faktureras även läckagevatten. Om fastighetsägaren kan bevisa att läckagevattnet inte runnit till det kommunala avloppet, kan vattenverket kreditera avloppsandelen från den uppskattade läckagevattenmängden.

Förnyar vattenverket tomtledningar?

Vattenverket förnyar inte tomtledningar (ledningar mellan förbindelsepunkten och fastigheten). Ifall ledningarna förnyas utför vattenverket alla anslutningar till verkets nät och installerar vattenmätaren på fastighetsägarens bekostnad. Vid förnyande av tomtledningar ansvarar alltså du som fastighetsägare för planering, grävarbeten, röranskaffningar, installationsarbeten (förutom anslutningsarbeten vattenverket utför på din bekostnad) och eventuella asfalteringsarbeten och städning. Om du gör grävarbeten utanför den egna tomtgränsen bör du söka lov av markägaren. Kommuntekniken beviljar grävlov på gatuområden. Gräv- och placeringslov beviljas via www.lupapiste.fi tjänsten.