Hoppa till innehåll

Information om vattnet och vattentagen

Vattenverkets vattenanskaffning grundar sig på användning av grundvatten och konstgjort grundvatten av god kvalitet. Verket förfogar över åtta vattentag, av vilka fyra är i kontinuerligt bruk och fyra fungerar som reserv.

Vattentagen

  • Sannäs: huvudvattentag för stadens centrumområde och Illby-Siggböle-Molnby
  • Saxby och Kerko: huvudvattentagen för stadens västra och norra delar samt Kråkö-Vessö
  • Norike: vattentag för Ebbo-Tirmo-Fagersta-Pellinge

Reservvattentag: Borgbacken, Mickelsböle, Illby och Sondby

Vattentagens naturliga tillgångar är cirka 14 000 kubikmeter/dygn utan reservvattentagens andelar. Ut i nätet pumpas dagligen ungefär 70 procent eller 10 000 kubik. Till Sannäs hör dessutom två råvattentäkter, från vilka vatten pumpas till Bosgårds infiltrationsområde för bildande av konstgjort grundvatten.

Behandling av vattnet

Tack vare grundvattnets goda kvalitet är behandlingen enkel. Avjärning och avmanganisering sker vid vattentagen i Saxby, Mickelsböle och Illby. Vid de övriga vattentagen regleras endast pH värdet (surheten). Vid samtliga vattentag finns beredskap att desinficera vattnet. Vid huvudvattentagen desinficeras vattnet kontinuerligt med ultraviolett ljus. Vid övriga desinficeras vattnet tidvis med natriumhypoklorit beroende på årstid.

Vattnets kvalitet och egenskaper

Kvaliteten på vattnet som levereras till konsumenterna övervakas kontinuerligt av övervakningsmyndigheten samt av verkets egen driftsuppföljning. Genom provtagning från vattentagen, nätet och grundvattnen garanteras, att det levererade vattnet uppfyller alla sanitära krav.

Vattnets viktigaste tekniska egenskaper är följande:

  • surhetsgrad: pH ungefär 8
  • hårdhetsgrad: 0,4–0,6 millimol per liter, eller 2–3 dH* (mjukt)
  • fluorid: 0,1–0,3 milligram per liter (mg/l)

* dH ”deutsher Härte” är en tysk mätskala för hårdhet.

Vattnets mjukhet minskar på doseringsbehovet för tvättmedel, och inga salter behöver användas i diskmaskinen.

Kvaliteten på det utgående vattnet

Det utgående vattnets kemikaliska-fysikaliska kvalitet granskas en gång per månad och den mikrobiologiska kvaliteten en gång per vecka. Värdena i tabellen är ett medeltal. Dessutom granskas Borgå vattens kvalitet genom provtagning med kontinuerliga mätare på olika ställen av nätet. Senaste år togs det tillsammans 320 vattenprov.

Sammanställning av riskanalyser och tillsynsprogram

Borgå vattens egenkontroll och tillsynsprogram av hushållsvatten uppdaterades i samarbete med hälsoskyddet i början av 2018. Enligt hälsoskyddslagen bör risker som inverkar på hushållsvattens kvalitet analyseras och hanteras. Borgå vattens riskanalys är gjord enligt Water Safety Plan principen som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. Hälsoskyddet har godkänt riskanalysen 22.3.2018.

Hushållsvattnets kvalitet följs med genom att man kontinuerligt och enligt ett uppföljningsprogram tar prov från vattenverk, vattenbehandlingsanläggningar, vattentorn och nätet. Dessutom tas prover bl.a. före nybyggda delar av ett nät tas i bruk. Proven analyseras i ett ackrediterat, utomstående, laboratorium. Vattenverken och vattenbehandlingen följs med och styrs även med hjälp av olika fortlöpande mätningar och genom ett automationssystem.

Kvalitetsuppföljningen av vatten utförs enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 och dess flertal variabler. Enligt riskanalysen behövs inte uppföljning med tätare frekvens, men den mikrobiologiska kvaliteten uppföljs med tätare frekvens i vattenbehandlingsanläggningarna samt i vattentornen och nätet. I riskanalysen har det inte kommit fram sådana aspekter att de kemiska variablernas forskningstäthet skulle behöva ökas från tidigare fem års mellanrum. Egenkontrollen på vattenverken har ändå ökats.