Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsförklaring för Borgå stads webbplatser

Våra webbplatser regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), som kräver att offentliga tjänster ska vara tillgängliga. Borgå stad strävar efter att stadens webbplatser ska vara tillgängliga i enlighet med denna lag.

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för följande av Borgå stads webbplatser: Borgå vatten, Borgå miljöhälsovård och Östra Nylands välfärdsområde.

Status för tillgängligheten av våra tjänster

Våra webbplatser uppfyller kraven delvis på nivå A och AA i standarden (WCAG 2.1) för tillgänglighet. Underlåtelser att uppfylla kraven samt undantag att tillämpa på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll i våra tjänster

En tillgänglighetsbedömning utfördes i december 2021 på vår begäran av en utomstående part (Eficode Oy). Förklaringen har utarbetats i samband med detta.

Det icke-tillgängliga innehållet specificeras i tre avsnitt:

  1. Tillgänglighetsproblem, som regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
  2. Tillgänglighetsproblem på grund av orimliga olägenheter
  3. Tillgänglighetsproblem utanför lagen.

1. Underlåtelse att uppfylla lagen 306/2019

Det finns en del problem visavi tillgängligheten av våra webbplatser. Vi strävar efter att så snart som möjligt korrigera de mest kritiska problemen.

Nedan ges en beskrivning av kända problem. Om du i tjänsterna upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss.

Efter respektive problem anges det kriterium i standarden som problemet gäller.

Kontraster

Webbsidorna har några platser med otillräckliga färgkontraster, bland annat menyer, sökfält samt ett formulär på webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Förstoring av text

Förstoring med 200 % av enbart text förvränger vyn för vissa knappar. (WCAG 1.4.4)

Rubriker

Rubriknivåer används inte alltid logiskt: rubriknivåer hoppas över. Rubriker som underordnats varandra har markerats med samma rubrikmarkeringar, medan däremot rubriker som inte är underordnade varandra anges som underordnade. Vissa sidor har ingen huvudrubrik överhuvudtaget. (WCAG 1.3.1)

Sidorna har några tomma markeringar för rubrik. (WCAG 1.3.1)

Vissa sidor saknar specificerande rubriker och då förefaller innehåll programmässigt falla under föregående rubrik. (WCAG 1.3.1)

Sidhuvudet på sidan för Borgå miljöhälsovård har en onödig rubrikmarkering. (WCAG 1.3.1)

Alternativa texter till bilder och infografer

Vissa bilder såsom för kortlänkar och illustrativa ikoner har onödiga alternativa texter. (WCAG 2.4.4)

Vissa stämningsskapande bilder har bristande alternativa texter eller så saknas de helt. (WCAG 1.1.1)

Alternativa texter till bildlänkar

Vissa bildlänkar saknar alternativ text eller så beskriver den föremålet för länken dåligt. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Programmässig markering av sidostruktur

Sidodispositionen saknar markering för huvudmeny, språkmeny, eller sidoelement med programmässiga landmärken, och likadana element såsom flera navigationer har inte angetts så att de skiljs från varandra. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

Markering av aktivt element

Aktiva element i olika kategorifiltreringar framhävs mest visuellt, men har inte markerats programmässigt. (WCAG 1.3.1)

Korrelation mellan programmässigt och visuellt utförande

Vissa visuella listor har inte programmässigt markerats som listor, medan programmässiga listelelement däremot har använts på platser som inte är listor visuellt. (WCAG 1.3.1)

Citat som använts på webbplatserna har inte programmässigt specificerats som citat. (WCAG 1.3.1)

Precisionsordning

Vid användning av tangentbord är precisionsordningen inte alltid logisk. Precisionen av tabulatortangenten i miljöhälsovårdens huvudmeny begränsas inte till innehållet i menyn utan kan även försvinna utom synhåll i sidan under menyn. (WCAG 2.4.3)

Sidrubriker

Namn (Title) på sidor brister delvis. (WCAG 2.4.2)

Markeringar på länkar och knappar

Alla länkar och knappar som för till externa sidor eller öppnar filer med bilagor har inte klart markerats. En del saknar visuell markering, en del programmässig och en del saknar bådadera. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)

Syfte med länkar

Länktexterna för en del länkar på webbplatsen är onödigt långa och alla länkars syften framgår inte av länktexterna. (WCAG 2.4.4)

Huvudmeny

Precisionsordningen är ologisk. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Aktivt val på huvudmenyn förmedlas inte till skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Språkmeny

Språkmenyn namnges på finska så att en skrämläsaranvändare utan kunskaper i finska inte förstår den. Förkortningar av språk kan vara svåra att uppfatta med en skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2)

Sökning

Sidoelementet för sida med sökresultat har varken grupperats med landmärken eller namngetts. För sidor uppräknas endast ett nummer. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)

Kontrastförhållandet för platsreservande text och sökfält visavi bakgrunden är för låg. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Dragspelselement

Rubrikmarkeringar för dragspelsrubriker kan inte läsas med skärmläsare. Plus- och minustecknen som anger utvidgning och stängning visuellt av dragspelet läses i onödan med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2)

Kortlänkar

Kortlänkar anger inte om de för bort från webbplatsen. (WCAG 2.4.4)

Störningsmeddelande

Hopplänk hoppar förbi störningsmeddelande och rubriknivån på störningsmeddelandet är ologisk. (WCAG 1.3.1)

Kakbanner

När kakbannern syns genast vid sidladdning sker ingen automatisk precision därpå med vissa skärmläsare. Då når man kakbannern endast med tabulatorbläddring (genom att bläddra sidan tillbaka), vilket gör den svår att hitta. (WCAG 2.4.3)

Kakbanner ger skärmläsaranvändare särskilda utmaningar: Logolänk saknar alternativ text, som anger föremålet. Området för godkännande av kakor anges bara på engelska. Vyn Visa data anger inte programmässigt vad som valts och dragspelsknappar läses bara som knappar. Valelement saknar uppgifter (namnlappar) om vad de väljer. Tal efter dragspelselement förklaras inte för skärmanvändare eller seende användare. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.2, 4.1.2)

Kakbanner har för låg kontrastrelation mellan bland annat text och bakgrund respektive i skjutknappar. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

PDF-filer

De flesta PDF-filer är inte tillgängliga. Dokument saknar både namn (title) och språkdefinition, bilder alternativ text, innehåll rubrikstruktur och en del text har för låg kontrast visavi bakgrunden. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.1.1)

Audio och video

Ramarna för vissa videor saknar namn och därmed uppgift om att det är en video. (WCAG 1.1.1, 1.3.1)

Vissa videor saknar syntolkning, att innehåll i audio- eller textform också finns i audioform. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)

Texter i vissa videor har för låg kontrast visavi bakgrunden. (WCAG 1.4.3)

Responsblankett för Östra Nylands välfärdsområde

Blankettfält som ber om användardata har inte programmässigt specificerats för automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)

Uppgifter om att obligatoriska fält är obligatoriska samt felmeddelanden är på engelska. (WCAG 3.3.1)

2. Orimlig olägenhet

Inga fakta att tillägga.

3. Tillgänglighetsproblem utanför lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) reglerar inte kartor, videor som publicerats före 23.9.2020 eller bifogade filer som som publicerats före 23.9.2018.

Upprättande av denna tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring upprättades 22.12.2021. Förklaringen utgår från en utvärdering utförd av en utomstående expertorganisation (Efficde Oy) om huruvida webbplatserna uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du en brist i tillgängligheten av vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att korrigera den.

Kontakta oss via e-post

Borgå stad svarar för tillgängligheten av stadens webbplats och för behandlingen av responser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är lagenlig tillsynsmyndighet och verket övervakar att reglerade skyldigheter och krav uppfylls.

Verkställighetsåtgärder

Om du upptäcker problem med tillgängligheten av våra webbplats, ge först oss en respons.

Det kan ta 14 dagar för oss att svara. Om du inte är nöjd med svaret du fått, eller inte alls fått svar inom två veckor, kan du ge Regionförvaltningsverket i Södra Finland respons.

Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning av tillgänglighet

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten och vi korrigerar upptäckta brister i tillgängligheten så snart som möjligt.