Hoppa till innehåll

Dataskydd

Dataskyddet innebär skydd för personuppgifter. Med dataskyddet avses tryggande av personens integritet och förtroende.

Personuppgifter måste behandlas relevant och skyddas mot otillbörlig användning. Avsikten med dataskyddet är att säkerställa bevarandet av individens grundläggande rättigheter i all behandling av personuppgifter.

Med personuppgift avses all slags anteckningar om en enskild eller hans eller hennes egenskaper eller levnadsförhållanden som kan identifieras att handla om honom eller henne eller hans eller hennes familj eller personer som lever i samma hushåll med honom eller henne. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Begäran om kontroll

Den vars personuppgifter införs i något personregister ska underrättas om detta. Den registrerade ska dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, om vart uppgifter i regel lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

Borgå stad har gjort register- och dataskyddsbeskrivningar på de register där staden behandlar personuppgifter. Du kan då du så önskar ta del av beskrivningarna.

Med bifogade blanketter kan du kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i registret. Du kan även kräva att felaktiga uppgifter korrigeras.

Om insyn eller rättelse vägras, har den som begärde om insyn eller rättelse rätt att få svaret skriftligt och med motivering.

Rätten till insyn kan huvudsakligen inte utövas genom fullmakt. En klient och patient hos socialvården eller hans eller hennes lagliga företrädare (en minderårigs vårdnadshavare och hos en vuxen av domstolen bestämd laglig företrädare som också har rätt att sköta ärenden som gäller hälsa) har rätt att ta del av uppgifter som lagrats om klienten och begära om rättelse av felaktiga uppgifter. Den lagliga företrädaren ska skriftligen visa sin rätt att få uppgifter.

Begäranden om registeruppgifter sänds per post till adressen Borgå stad, registratur, PB 23, 06101 Borgå, eller lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (på Kompassen eller posten).

Dataskyddsansvarig

Om du misstänker att dina uppgifter har missbrukats, läckt ut eller liknande, kontakta Borgå stads dataskyddsansvarig jurist Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi, tfn 040 741 7383. Via denna adress når du även stadsjuristen, som vid behov fungerar som vikarie.

Nyttiga länkar

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage? Se anvisningar och tjänster som passar just din situation från Suomi.fi -tjänsten: