Hoppa till innehåll

Nybyggnader

Ta kontakt med Borgå vatten i planeringsskedet och fråga om anslutningsmöjligheterna. På Borgå vattens verksamhetsområde har man anslutningsskyldighet och på glesbygden är anslutning frivillig. Du får en preliminär anslutningskarta från vattenverket.

Vid bygglovsansökningen ger Borgå vatten en förbindelsepunktanmälan (utlåtande) till byggnadstillsynen där anslutningsmöjligheterna, anslutningspunkten till nätet och avgifter fastslås. Du får en förbindelsepunktanmälan när du lämnar en kopia på bygglovsansökan och en serie bygglovsritningar till vattenverket. Borgå vatten förmedlar anmälan och ritningarna till byggnadstillsynen. Om du har sökt om bygglov via Lupapiste.fi, behöver du inte lämna ansökan eller ritningar till vattenverket, eftersom bygglovsinspektören får förbindelsepunktanmälan via Lupapiste.fi tjänsten.

Före fastigheten anslutas till nätet, bör du göra ett avtal med Borgå vatten. Du kan göra det vid bygglovsansökan eller i ett senare skede. När avtalet är underskrivet, kan du beställa anslutningsarbetet från vattenverket. Detta betyder att du inte kan få vatten till tomten förrän avtalet är underskrivet.

Kom ihåg att om du gräver ytterom de egna tomtgränserna, bör du söka lov för grävningsarbetet och placeringslov för tomtledningarna av markägaren. Kommuntekniken i Borgå beviljar grävningslov på gatuområden och ger tilläggsuppgifter. Borgå vatten utför inga grävarbeten. Ta kontakt med Borgå vattens arbetsledare om anslutningsarbetet och tidtabellerna ungefär två veckor innan du vill att arbeten skall påbörjas.

Nybyggnader på detaljplanområde

Detaljplanområden är Borgå vattens verksamhetsområden och det är obligatoriskt att ansluta sig. Befrielse kan endast beviljas av Borgå miljöskyddsmyndighet.

Om du har köpt din tomt från Borgå stad, är ledningarna ofta redan byggda till tomtgränsen. Borgå vatten fakturerar arbetet enligt prislistan efter tomtköpet. När du behöver vatten till tomten, beställ förlängning av tomtvattenledningen och installation av vattenmätaren. Arbetet faktureras enligt prislistan. Från tomtavloppsbrunnarna fortsätter din entreprenör eller rörmokare.

Om du har köpt tomten av en privatperson, bör du bygga tomtledningarna till nätet. Vattenverket utför anslutningen till nätet och installerar vattenmätaren. Arbetet faktureras enligt prislistan.

Även på detaljplaneområden kan avloppet vara byggt som tryckavlopp. I dessa fall behövs en tryckavloppspumpstation.

Nybyggnader på glesbygden

På glesbygden är det frivilligt att ansluta sig. Kontrollera anslutningsmöjligheterna i planeringsskedet, eftersom det finns få avloppsledningar. Det kan hända att inte alls finns vatten- eller avloppsnät på området eller att det endast finns endera. I Borgå finns andelslag till vilka du kan ansluta dig till.

Avloppet är nästan undantagsvis byggt som tryckavlopp vilket förutsätter att du köper en fastighetsspecifik tryckavloppspumpstation.

Du bygger själv tomtledningarna till Borgå vattens nät. Ibland finns det privata, så kallade ”kimppaledningar” eller gemensamma ledningar närmare fastigheten. Vid anslutning till privata ledningar bör du ha lov av ledningsägaren. Ägaren kan ta betalt för anslutningen. Priset är baserad på vad det kostade att bygga privata ledningen.

Om sträckan mellan fastigheten och nätet är över 100 meter kan du ansöka om tomtledningsbidrag av vattenverket. Bidraget ges i materialform och självrisken är alltid 100 meter för varje enskild ledning.

Vattenverket utför anslutningsarbetet till nätet och vattenmätarinstallationer. Arbetet faktureras enligt prislistan.

Befintlig byggnad

En befintlig byggnad kan anslutas till nätet om det finns tjänster i området. Fråga vattenverket om anslutningsmöjligheter.

Lämna in en ansökan om anslutning och bifoga en karta där du ringat in önskad anslutningspunkt. Vattenverket ger en förbindelsepunktanmälan, en anslutningspunkt och räknar ut anslutningsavgifterna. Vattenverket sänder dig ett avtal för underskrift. Du kan beställa anslutningsarbetet när du har returnerat det underskrivna avtalet till vattenverket.

Kom ihåg att söka lov hos markägaren om du behöver gräva eller placera tomtledningar ytterom de egna tomtgränserna. Kommuntekniken i Borgå beviljar grävningslov på gatuområden och ger tilläggsuppgifter. Borgå vatten utför inga grävarbeten.
Ta kontakt med Borgå vattens arbetsledare om anslutningsarbeten och tidtabeller två veckor innan du tänkt börja arbetet.

Befintlig byggnad på detaljplanområde

Detaljplanområden är Borgå vattens verksamhetsområden och dessa har anslutningsskyldighet. Det borde inte finnas fastigheter som inte anslutit sig på dessa områden. Det enda undantaget kan vara de fastigheter som fått befrielse beviljat av Borgå miljöskyddsmyndighet.

När nya områden får detaljplan, träder anslutningsskyldigheten i kraft för befintliga byggnader när planen får laga kraft och nätet är byggt. Det betyder att du bör ansluta din fastighet till nätet som byggs eller söka befrielse från Borgå miljöskyddsmyndighet.

Om du ansluter din fastighet till nätet, kan du beställa arbeten som behövs för att få tomtledningarna till tomtgränsen av Borgå vatten. De utför arbetet vid byggandet av nätet. Arbetet faktureras enligt prislistan.

Om du inte beställer byggandet av tomtledningar till tomtgränsen då nätet byggs, bör du själv utföra arbetet ända fram till nätet när anslutningen är aktuell. Då beställer du endast anslutningsjobben till nätet och installationen av vattenmätaren av vattenverket.

Även på detaljplaneområden kan avloppet vara byggt som tryckavlopp. I dessa fall behövs en tryckavloppspumpstation.

Befintlig byggnad på glesbygden

På glesbygden är det frivilligt att ansluta sig. Fråga vattenverket om anslutningsmöjligheterna redan vid planeringsskedet eftersom det kan hända att det inte finns vatten- eller avloppsnät eller att det endast finns endera. I Borgå finns andelslag till vilka du eventuellt kan ansluta dig till.

Avloppet är nästan undantagsvis byggt som tryckavlopp och det förutsätter att du måste köpa en fastighetsspecifik tryckavloppspumpstation.

Du skall själv bygga tomtledningarna fram till Borgå vattens nät. Ibland finns det privata tomtledningar närmare fastigheten, så kallade ”kimppaledningar”, eller gemensamma ledningar till vilka det är möjligt att ansluta fastigheten. Vid anslutning till privata ledningar bör du alltid ha lov av ägaren, som kan ta betalt för anslutningen. Priset är baserat på den privata ledningens byggkostnader.

Om sträckan mellan fastigheten och nätet är över 100 meter kan du ansöka om tomtledningsbidrag av vattenverket. Bidraget ges i materialform och självrisken för en enskild ledning är alltid 100 meter.

Om Borgå vatten bygger vatten- och tryckavloppsledningar i närheten av fastigheten, kan du beställa anslutningsarbetet av verket vid byggandet av stomledningen. Då installeras ventiler bredvid stomledningen till vilka du senare ansluter dig till. Arbetet faktureras enligt prislistan. Observera, att på glesbygdsområden kan du inte beställa tomtledningar till tomtgränsen utan du skall själv bygga sträckan mellan fastigheten och nätet. Gör ett avtal med Borgå vatten senast när den nya stomledningen tas i bruk. Vattenverket gör anslutningsarbeten till nätet och vattenmätarinstallationer. Arbeten faktureras enligt prislistan.

Utvidgningar och förändringsarbeten

Utvidgningar och förändringsarbeten som kräver bygglov

Borgå vatten ger en förbindelsepunktanmälan till byggnadstillsynen vid utvidgningar och ändringsarbeten som kräver bygglov. I anmälan listas till vilka tjänster fastigheten är ansluten till och om det finns möjligheter att ansluta till andra tjänster. Du får förbindelsepunktanmälan genom att lämna en kopia på bygglovsansökan och som bilaga en serie bygglovsritningar. Borgå vatten sänder dina papper till byggnadstillsynen. Om du sökt bygglovet via tjänsten Lupapiste.fi, behöver du inte lämna ansökan eller ritningar till vattenverket, eftersom bygglovsinspektören får alla dokument via Lupapiste.fi.

Borgå vattens avtal baserar sig på våningsyta och byggnadstyp. Vid eventuella ändringar faktureras tilläggsanslutningsavgift enligt prislistan. Du skall betala tilläggsanslutningsavgiften senast då du börjar bygga. Du skall meddela vattenverket.