Siirry sisältöön

Sähkökatkot vaikuttavat myös vesihuoltoon

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakaveden pumppaukseen kaivoista, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jäteveden puhdistusprosesseissa jätevedenpuhdistamolla.

Miten sähkökatko vaikuttaa vesihuoltopalveluun?

Talousveden käsittely jatkuu varavoiman avulla tai vedenkäsittely ja -tuotanto voidaan keskeyttää sähkökatkon ajaksi. Vesitornit turvaavat veden toimitusta useaksi tunniksi, vaikka vedentuotanto keskeytyisi. Sähkökatkon aikana vettä tulee alueella, jolle vesitornin vesi ja tornin korkeusaseman vedelle antama paine riittävät, mutta joillakin alueilla vedenpaine voi olla normaalia alhaisempi tai vedentulo loppua kokonaan.

Jätevedet valuvat kiinteistöltä painovoimaisesti viemäriverkostoon ja viettoviemäreissä, mutta maastonmuodoista riippuen jätevettä joudutaan myös pumppaamaan viemäriverkostossa. Kiinteistöiltä, missä on oma jätevedenpumppaus, vesi ei siirry kiinteistöltä pois viemäriverkostoon sähkökatkon aikana.  Jos jätevedenpumppaamot eivät toimi, viemäriverkoston varastokapasiteetti voi ylittyä ja jätevettä joudutaan ohjaamaan hallitusti ylivuotoina ojiin, puroihin ja vesistöihin jonkin ajan kuluttua sähkökatkon alkamisesta. Jätevedenkäsittelyn biologisten ja kemiallisten prosessien puhdistusteho heikkenee, ellei puhdistamolla ole sähköjä.  

Vesilaitos on varmistanut vedentuotannon kriittisten prosessien toiminnan myös sähkökatkojen aikana. Jäteveden pumppausta verkostossa puhdistamolle ei kuitenkaan ole ollut mahdollista varmistaa pumppaamojen suuren lukumäärän vuoksi lukuun ottamatta muutamia kohteita, joissa jätevesien ylivuodosta olisi erityisen merkittäviä haittoja. 

Mitä vedenkäyttäjät voivat tehdä tilanteeseen varautumiseksi ja siinä toimimiseksi?

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon kokonaan tai vedenpaine voi olla alhaisempi. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali.  Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan. Käsihygieniasta on kuitenkin hyvä huolehtia.

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli asiakkaalla on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan vesihuoltolaitoksen tai kunnan verkkosivuilla, joita kannattaa seurata. Porvoon vedellä on käytössä häiriötekstiviestipalvelu vedenkäyttäjille. Palvelun käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä tarvittaessa sivuilla:

Vaikka toimitettu vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistön omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Jos legionellabakteerien pitoisuus nousee vesijärjestelmässä terveydelle haitalliseksi, ne voivat aiheuttaa hengitysilman kautta altistuneelle ja sairastuneelle pahimmillaan vaikean keuhkokuumeen. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voidaan torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

LYHYET OHJEET VEDENKÄYTTÄJILLE SÄHKÖKATKON AIKANA

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessan vetämistä on syytä välttää.
  • Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Lue lisää varautumisesta 72 tuntia -sivustolta:

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Lue lisää Valtioneuvoston julkaisusta: