Hoppa till innehåll

Elavbrotten inverkar även på vattentjänster

Till vad behöver man elektricitet i vattentjänster?

För att kunna distribuera rent vatten behövs elektricitet till för att pumpa råvatten från brunnar, för att behandla vattnet till hushållsvatten och för att pumpa vattnet via vattenledningsnätet till användarna. Avloppsvatten rinner ofta med självfall från fastigheterna till avloppet och avloppsnätet, men det behövs också pumpning för att få avloppsvattnet till reningsverket. Elektricitet behövs också i reningsprocesserna vid avloppsreningsverken.

Hur inverkar ett elavbrott på vattentjänsterna?

Behandlingen av hushållsvatten fortsätter med hjälp av reservkraft eller backup-system eller så kan vattenbehandlingen och -produktionen avbrytas under elavbrottet. Vattentornen tryggar vattendistributionen för flera timmar fastän vattenproduktionen avbrutits. Under elavbrottet kommer det vatten till de områdena var vattentornets höjd försäkrar tillräckligt tryck, på en del områden kan dock vattentrycket vara lägre eller möjligtvis avbryts vattendistributionen helt och hållet.

Avloppsvattnet rinner från fastigheten med självfall i gravitationsavlopp men i avloppsnätet behöver man även pumpa avloppsvattnet beroende på terrängen och höjdskillnader. På fastigheter var det finns en fastighetspumpstation för avlopp rör sig avloppsvattnet inte under elavbrott. Om avloppspumpstationerna inte fungerar och mängden avloppsvatten överskrider nätets kapacitet måste avloppsvattnet bräddas på ett kontrollerat sätt till diken, bäckar och vattendrag. Avloppsreningens biologiska och kemiska processers reningseffekt sjunker då det inte finns el på reningsverket.

Vattenverket har säkrat de mest kritiska processernas funktion även under elavbrott. Att kunna pumpa avloppsvattnet till reningsverket har man dock inte kunnat säkra pga. pumpstationernas stora antal, med undantag på några ställen var bräddningar skulle orsaka synnerligen betydande olägenheter.

Hur kan vattenanvändarna förbereda sig och handla i dylika situationer?

Fastän vattenverken förberett sig på möjliga elavbrott kan vattendistributionen avbrytas helt och hållet eller vattentrycket vara lågt. Det skulle vara bra att det finns i hushållens reservförråd rent dricksvatten för några dagars behov dvs. 6–10 l/pers. Dessutom är det bra att ha rena ämbar med lock eller kanistrar för att transportera och lagra vatten.

Elavbrottet inverkar inte på vattenkvaliteten. Vattnet från vattenledningsnätet är säkert att dricka även under elavbrott så länge färgen och lukten inte avviker från det normala. Om det förekommer onormal färg i vattnet beror detta oftast på avlagringar som lossnat pga. flödesriktningarna ändrat. Problemet försvinner genom att låta vattnet rinna tills kvaliteten är normal igen. Vattentjänstverket och kommunens miljöhälsomyndighet informerar vid behov frågor angående hushållsvattnets kvalitet.

För att inte avloppsnätets kapacitet överskrids vid elavbrott och orsakar bräddningar eller översvämningar i fastigheter är det viktigt att minimera vattenanvändningen under elavbrott fastän vattenleveransen fortsätter. Man bör undvika att till exempel gå i dusch, bad och överväga att inte spola wc:n under elavbrott. Det är dock viktigt att sköta om handhygienen.

Om det finns utrustning på fastigheten som hindrar översvämningar är det bra att kolla dess funktion före elavbrott. Om kunden har en fastighetspumpstation kan fortsatt vattenanvändning orsaka snabbt översvämningar i fastigheten.

Om elavbrottet orsakar störningar i vattendistributionen eller i vattentjänsterna överlag meddelas detta på vattenverkets eller stadens hemsidor. Det lönar sig att följa med hemsidorna. Borgå vatten har också textmeddelandetjänst via vilket man meddelar om störningar för användare. Man kan registrera sig vid behov via sidorna:

Fastän vattnet som distribueras är av god kvalitet bör fastighetsägaren se till att varmvattnets temperatur inte pga. av energisparande sjunker för lågt så att omständigheterna är gynnsam för legionellabakterier. Om legionellabakteriehalten stiger i vattensystemet så det blir skadligt för hälsan kan man få i värsta fall svår lunginflammation. Legionella sprider sig via inandningsluften. Legionellabakterien kan undvikas genom att se till att varmvattnets temperatur är regelbundet över 55°C i vattensystemet.

Under vintersäsongen kan vattenledningar och -mätare frysa ifall de finns i utrymmen var temperaturen kan sjunka till minusgrader. Bästa sättet att undvika frysning är att isolera vattenledningarna bra och hålla vattenmätarutrymmet varmt.

KORTA INSTRUKTIONER TILL VATTENANVÄNDARE VID ELAVBROTT

Agera så här vid elavbrott:

  • Undvik användning av vatten såsom dusch, bad samt tvätt- och diskmaskin. Det lönar sig också undvika att spola wc: n.
  • Spola inte vatten i avloppet. Använd exempelvis ett ämbar under kranen ifall du måste ta vatten från kranen.

Läs mera på sidan 72 timmar om hur man kan förbereda sig:

Om elavbrottet blir långvarigt

Fastän vattenverken förberett sig för elavbrott kan de ändå orsaka avbrott i vattendistributionen. Det är viktigt att man i alla hem har rent vatten för några dygns behov i hemreserven, ca. 6-10l/pers. Dessutom är det bra att ha ämbar med lock eller kanistrar för transport och för att lagra vatten.

Läs mera i Statsrådets publikation: