Hoppa till innehåll

Dagvattenarbeten på Västra åstranden orsakar tillfälliga ändringar i trafiken fr.o.m. 6.3.

Borgå vatten förbättrar dagvattennätets funktion genom att bygga ett nytt utlopp till ån. Utloppet byggs från korsningen av Guldlistvägens och Konstfabrikens strandväg mot ån enligt kartan nedan. Karta Arbetet har framskridit till gatuområdet. Byggda utloppet kopplas till befintliga dagvattenbrunnen på gatan. Pga. arbetet bör gatan stängas på detta ställe fr.o.m. 6.3. Gatan beräknas vara stängd […]

Sanering av vattentjänster på Gammelbackavägen är på slutrakan – saneringsarbetet fortsätter mot Värdinnans väg

Borgå vattens saneringsarbete vid Gammelbackavägen håller på att bli klart. Saneringsarbetet fortsätter på området som ligger mellan Gammelbackavägen och Allévägen, efter detta framskrider arbetet mot Värdinnans väg.Gång- och cykelvägen mellan Allévägen och Gammelbackavägen måste stängas under den tid då arbetet utförs. Omväg via Gammelbackavägens gång- och cykelväg enligt trafikdirigeringsplanen. Omvägen skyltas ut med trafikmärken.

Bräddningar vid pumpstationer på grund av regn och smältvatten på 24. – 25.2.

Bräddningar inträffade tidigt på lördag vid Borgå vattens pumpstationer på Alkrog, Mustijoki, Tarkkis, Hindhår, Luktärtsvägen, Kevätlaaksonpuro och Kerko. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Borgå vatten har inte ännu närmare information om läckage mängderna. Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter och svag is för säkerhets skull […]

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Velkala området på Skyttegatan

Borgå vatten fortsätter saneringen av vattentjänstnätet vid Velkala området på Skyttegatan under vecka 5. På gatan saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Byggnadsarbeten utförs på Skyttegatan mellan Aspvägen – Vårbergavägen. Arbetet påbörjas genom att bygga ett tillfälligt vattenledningsnät ovan mark till fastigheterna under vecka 5. Vattendistributionen och […]

Borgå vatten förbättrar dagvattenavloppets funktion på västra åstranden – arbetet börjar vecka 3

Borgå vatten förbättrar dagvattennätets funktion genom att bygga ett nytt utlopp till ån. Utloppet byggs från korsningen av Guldlistvägens och Konstfabrikens strandväg mot ån enligt kartan nedan. Arbetet utförs genom grävning. Schaktet stöds med spontvägg ända till ån. Runt arbetsområdet monteras staket. Också på ån läggs staket som skyddszon vid utloppspunkten under arbetet. Vistelse på […]

Byggandet av råvattenledningarna och huvudledningen från vattenverket i samband med utbyggandet av Saxby vattenverk pågår nu på områden vid Prästgårdsåkern och Borgbacken

Byggnadsarbetet för råvattenledningarna och huvudledningen från Saxby vattenverks utvidgning pågår. Som entreprenör fungerar Lännen Alituspalvelu Oy. Byggnadsarbetet fortsätter från Tistelvägen mot Borgbacken. Byggnadsarbeten utförs på parkområdet mellan Luktärtsvägen och ån. Byggnadsarbeten utförs ända till Borgbackens vattenverk. Ledningarna på detta avsnitt installeras huvudsakligen genom styrd borrning. Vi beklagar de olägenheter som arbetet för med sig. Investeringen […]

Läckage vid Veckjärvivägen 27.12.

Vid Veckjärvivägen har påträffats ett läckage. Läckagepunkten finns bredvid Teboil kallstationen på gräsområdet. Reparationsarbetet påbörjas genast. Vattnet stängs för en fastighet, till fastigheten har man hämtat en vattentank. Vi beräknar att reparationsarbetet blir klart under dagen. Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns […]