Hoppa till innehåll

Avloppsreningens driftsäkerhet har förbättrats

Osäkerheten om tillräcklig tillgång på elenergi har eskalerat snabbt under åren 2022-2023. Elens tillräcklighet är en absolut funktionsförutsättning för reningsverk som renar kommunalt avloppsvatten. El behövs bl.a. för pumpandet av vattnet och för luftningen som behövs för att avlägsna kvävet, men även för att värma processutrymmena. Borgå vatten har i april installerat och tagit i bruk en reservkraftanläggning, med vilken man kan säkerställa driften av Hermansö reningsverk under normala flödesförhållanden vid strömavbrott.
Förutom förnyandet av den själva reservkraftanläggningen, behövdes även saneringen av strömförsörjningen samt förändringar i anläggningens automation. Investeringens storlek var sammanlagt cirka 450 000 euro.

Borgå vatten har redan innan, över 10 år sedan, investerat i reservkraft vid Sannäs och Saxby vattenbehandlingsverk. Under året 2023 anskaffades en reservkraftanläggning även till Norike vattenbehandlingsverk och till den nya vattentäkten i Finnby. Både vatten- och avloppsreningsverken har dessutom säkerställt driften av kritiska enheter och automation med s.k. UPS-enheter, vilka håller utrustningen igång under korta strömavbrott.