Hoppa till innehåll

Havsvattenprov resultaten efter Hamars tryckavlopps läckage har blivit klara – baserat på dem fyller vattenkvaliteten kvalitetskraven för badvatten


Det konstaterade läckaget i Hamars tryckavlopp 6.8 reparerades 9.8. Läckagets inverkan på områdets havsvatten undersöktes genom att ta vattenprover 8.8 vid läckagepunkten.


Havsvattenprovens resultat är nu klara, och på basen av analysresultaten fyller vattenkvaliteten kvalitetskraven för badvatten. Borgå vatten har informerat myndigheterna om läckaget och provtagningarna fortsätter i samband med övervakningen av byggandet av det nya tryckavloppet.


Byggandet av den nya tryckavloppsledningen i Hamars har framskridit under sommarens lopp. Arbetet omkring Hamars pumpstation har slutförts förutom kopplingen till linjen som löper i havet. Byggandet av ledningen på havsbotten kan nu inledas under denna vecka då fåglars häckningssäsong och fiskars lektid är över. Vattendragsarbetet påbörjas i Haikko och framskrider under höstens lopp mot Hamars. Invånarna kan under arbetets gång se arbetspråmar och dykare ut på havet. I slutet av hösten görs tryckprov och linjen är uppskattad att bli klar innan slutet av året.

Provtagning 8.8.2023

”Kymijoen vesi ja ympäristö:rys certifierade provtagare tog vattenprov från ytvattnet 8.8.2023 från tre ställen runt läckagepunkten. Provtagningsplats 1 var rakt vid läckagepunkten, provtagningsplats 2 ca 130m från läckagepunkten och provtagningsplats 3 ca 400m från läckagepunkten.”

”Vid provtagningstillfället kunde inte någon oljehinna eller lukt observeras. Vattnet från ån påverkar vattenkvaliteten i detta område. På basen av vattenkvalitets resultaten var vattnet lite grumligt på alla provtagningsplatser. Vattnets näringsämnesinnehåll skiljde sig inte från områdets normala tillstånd signifikant. Avloppsvattnets påverkan kunde inte heller observeras i bakteriemängderna.” (texten lånad från Kymen vesi ja ympäristö ry:s rapport)