Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Bertilsvägen 10.2.

Ledningsarbetets tidpunkt flyttat till 10.2. (Ursprungliga tidtabellen var 8.2) Vattenverket utför ledningsarbeten på Bertilsvägen 10.2. kl. 8-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet, vattnet kopplas på tidigare ifall arbetet går snabbare. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna meddelas också direkt. Rent dricksvatten kan hämtas från vattenbehållare som ställs vid bsshållplatsen vid adressen […]

Järnhalten minskas ytterligare i vattnet som produceras i Saxby vattentag

Järnhalten i det vatten Saxby vattenverk producerar kommer att minskas ytterligare under början av våren. Halten kommer att sjunka under rekommenderade gränsvärden. Borgå vatten har påbörjat förberedande arbeten för att sanera andra vattenbehandlingslinjen och saneringen uppskattas vara klar under början av våren. Förra hösten gjordes motsvarande ändringar på första behandlingslinjen vilket förbättrade hushållsvattnets kvalitet. Genom ändringsarbeten […]

Borgå vatten sanerar Borgbackens råvattenbrunnar

Borgå vatten påbörjar saneringen av Borgbackens råvattenbrunnar i början av året. Från Borgbacken har man pumpat hushållsvatten åt borgåbor sedan 1923. Nuvarande råvattenbrunnar är från 1970-talet. Borgbackens vattentäkt har fungerat sedan 1982 som reservvattentag. Saneringsarbetet utförs för att hindra regn- och smältvatten komma in i brunnarna och vattnets renlighet kan säkerställas ytterligare. Byggandet av skyddsbyggnaderna […]

Kort avbrott i vattendistributionen i Kullo 31.1.

Vattenverket utför kopplingsarbeten i Kullo 31.1 kl. 13-16. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet. Avbrottet berör 2–3 fastigheter som meddelats skilt. Kopplingsarbetet utförs vid Kulloon Kotitupa. Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar […]