Hoppa till innehåll

Byggandet av råvattenledningarna och huvudledningen från vattenverket i samband med utbyggandet av Saxby vattenverk pågår nu på områden vid Prästgårdsåkern och Borgbacken

Byggnadsarbetet för råvattenledningarna och huvudledningen från Saxby vattenverks utvidgning pågår. Som entreprenör fungerar Lännen Alituspalvelu Oy. Byggnadsarbetet fortsätter från Tistelvägen mot Borgbacken. Byggnadsarbeten utförs på parkområdet mellan Luktärtsvägen och ån. Byggnadsarbeten utförs ända till Borgbackens vattenverk. Ledningarna på detta avsnitt installeras huvudsakligen genom styrd borrning. Vi beklagar de olägenheter som arbetet för med sig. Investeringen […]

Läckage vid Veckjärvivägen 27.12.

Vid Veckjärvivägen har påträffats ett läckage. Läckagepunkten finns bredvid Teboil kallstationen på gräsområdet. Reparationsarbetet påbörjas genast. Vattnet stängs för en fastighet, till fastigheten har man hämtat en vattentank. Vi beräknar att reparationsarbetet blir klart under dagen. Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns […]

Byggandet av råvattenledningarna och huvudledningen från vattenverket i samband med utbyggandet av Saxby vattenverk pågår

Byggnadsarbetet för råvattenledningarna och huvudledningen från Saxby vattenverks utvidgning pågår. Entreprenören är Lännen Alituspalvelu OY. Riktningen har ändrats på Prästgårdsåkern och ledningsarbetet pågår på Tistelvägen och Finnbyvägen (mellan Lingonstigen-Tistelvägen). Vattenledningsinstallationen görs genom att gräva. Byggandet förväntas vara klart senast sommaren 2024. Fastigheterna kommer att ha alternativa vägar tillgängliga under arbetets gång. Vi beklagar för det […]

Klorering vid Sannäs vattenverk avslutas idag 15.12.

Borgå vatten tog i bruk klorering av utgående vatten vid Sannäs vattenverk 11.10, som en normal säkerhetsåtgärd, för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i råvattenbrunnarna. Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. […]

Läckage vid Vårbergavägen 13.12. uppdatering 14.12 kl. 12.30

Uppdatering 14.12. kl. 12:30: Vårbergavägen är öppnad för trafik och trafiken löper normalt på området. _______________________________________________________________________________________________________________ Uppdatering 13.12. kl. 15.45: Läckagepunkten är lokaliserad och reparareras som bäst. Gatan asfalteras imorgon på morgonen. Vi beräknar att gatan kan öppnas för trafik imorgon 14.12 vid halva dagen. _______________________________________________________________________________________________________________ Vid Vårbergavägen har påträffats ett läckage. Reparationsarbetet påbörjas genast. […]

Byggandet av Finnbys nya avloppsvattenpumpstation inleds

Byggnadsarbeten inleds bredvid Finnbys nuvarande pumpstation, där en ny pumpstation nu byggs. Förberedelserna på byggarbetsplatsen börjar vecka 49 och själva arbetet vecka 50. Arbetet tar ungefär en månad. Projektet utförs för att bättra funktionssäkerheten och i och med detta tryggas pumpstationens störningsfria användning även i framtiden. Byggarbetsplatsen är bredvid den nuvarande pumpstationen. Åtkomst till byggarbetsplatsen […]

Ändringar i prislistan 2024

Vattentjänstlagen utgår från att vattentjänstverket skall finansiera sin verksamhet med avgiftsintäkter. Driftutgifterna har ökat kraftigt under år 2023. De mest betydande prisändringarna har skett i elpriset och kemikaliekostnaderna. Saneringar och nyinvesteringar av nät och anläggningar bör hållas på en tillräcklig nivå för tryggandet av vattentjänster. Ordinarie investeringar och driftkostnader täcks med avgiftsintäkter. Större sällan återkommande […]

Biskopsgatans sanering håller på att bli klar – gatan öppnas för trafik under vecka 48

Borgå vattens saneringsarbetsplats på Biskopsgatan mellan Stadshusgatan-Alexandersgatan håller på att bli klar. Grundarbeten för asfalteringen börjar måndagen 27.11. Pga. vinterförhållanden kommer is och snö att smältas bort med en smältutrustning. Smältningsarbetet kommer att orsaka mängder med vattenånga vilket är typiskt för arbetet. Ifall grundarbetet går som planerat och ingen mera snö kommer är det planerat […]